Sayt daxili axtarış sistemi 

Kütlə psixologiyasının müzakirəsi  

Azərbaycan mədəniyyəti pik saatda

I Bakı Avropa Oyunları

 İkiyə bölünmüş  AZƏRBAYCAN!

 free countersHƏYAT O QƏDƏR QISADIR Kİ, BU ÜZÜNDƏN BAXANDA AZ QALA O BİRİ ÜZÜ - SONU GÖRÜNÜR
"İblisin xeyir-duası ilə"

 

 

"İBLİSİN XEYİR-DUASI İLƏ" - vehhabilik barədə povest və araşdırmalar

 

  Kitab “Ol” MMC-də  60 X 84 formatda, 112 səhifə, 300 nüsxə ilə 2014-cü ildə çap olunub.

 Kitabın sponsoru və ideya müəllifi : Hacı Sədi Axundzadədir

 Redaktoru Məhəmmədəmin Tunar,

 Baş məsləhətçisi Hacı Sədi Axundzadə,

 Dizaynı Emin Talışxanov

 Tərtibatçısı Rüqəyya Seyidzadədir.

 Fotolar Aslan Aslanova məxsusdur.

     Kitab Hafiz Mirzənin oxucuları ilə sayca 11-ci görüşüdür. Kitabda müəllifin “Mister Hemferin xatirələri” əsasında yazdığı “İblisin xeyir-duası ilə” adlı povesti, “Vəhhabilik İslamdan kənar “İslam” adlı silsilə araşdırmaları və bu barədə 2014-cü ilin ən yaxşı müsahibələrindən biri yer alıb. Kitab vəhhabilik dini cərəyanı barəsində əsil həqiqətləri ifadə edir və onun iç üzünü açır.

 

Ki­ta­ba da­xil edil­miş po­vest və mə­qa­lə­lər­də vəh­ha­bi­lik ad­lı di­ni cə­rə­ya­nın ya­­ran­­ma ta­ri­xi, ma­hiy­yə­ti, əsas ar­qu­men­tlə­ri­nə əsas­lı ca­vab­lar və onun cə­miy­yət­də oy­­na­dı­ğı mən­fi ro­lu ba­rə­də pub­li­sis­tik fi­kir­lər da­xil edil­miş­dir. Əsas məq­səd İslam di­ni­nin nü­­fuz­­dan sa­lın­ma­sı­na, mü­səl­man­lar ara­sın­da ni­faq düş­mə­si­nə, di­ni qüv­­və­lə­rin par­­ça­­lan­­ma­sı­na və bə­şə­riy­yət üçün cid­di fə­sad­lar tö­rət­mə­si­nə  sə­bəb olan  qon­­­dar­­ma və yad di­ni tə­za­hür­lə­ri ge­niş təh­lil və if­şa et­mək­dən, Azər­bay­can cə­­miy­­yə­ti­ni ya­ban­çı qüv­­və­­lə­­rin mən­fi tə­si­rin­dən qo­ru­maq­dan və gən­clə­ri­mi­zi çaş­­qın­­lıq­dan sı­ğor­­ta­­la­­maq­dan iba­rət­dir. Qey­ri-ənə­nə­vi tə­ri­qət, məz­həb və di­ni cə­rə­yan­la­rın Azər­bay­can­da təb­liğ edil­­mə­­si­nin  qa­nun­la qa­da­ğan olun­ma­sı bu ki­ta­bın ər­sə­yə çat­ma­sı­na cid­di tə­kan ver­­miş­­dir.  Bu ki­tab hər bir mü­səl­man və azər­bay­can­lı mö­min üçün fo­rum və mü­za­­ki­­rə­lər za­ma­nı ən mü­na­sib mən­bə­lər­dən  he­sab olu­na bi­lər.


Dərc etmək istədiyiniz hər bir yazı üçün müəllifdən halallıq almağı unutmayın!Yüklənmiş mətnlər

Proza30
Poeziya24
Publisistika380

"Qızıl qılınc" mükafatını alarkən

"Qeyrət" hekayəsinə mükafat

KİVDF-nin mükafatı verilərkən 

 Lənkəran Mədəniyyət Mərkəzi

   Böyük Şah İsmayıl Xətai